» ผู้บังคับบัญชา

     Commander 1

   พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

  

   Commander 3

พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

 

Commander 2 

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

 Commander 5

  พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช