» ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

   

 

 

 

 

 

 

   

พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช