ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 co35

๑.พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร 

(๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

 

๒.พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙)

 1

๓.พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา

(๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๑)

 

 2 1114 1

 ๔. พล.อ.ท.พัธนันท์  นุชพงษ์

(๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒)

 4

 ๕. พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำ

(๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓)

 supint2559 004

 ๖. พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี

(๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓)

 

Narong resizeimage 

๗. พล.อ.ท.ณรงค์  อินทชาติ

 (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)

 

 

Narongsak

๘. พล.อ.ท.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร

 (๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕)