โครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ณ พื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี