3donation

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รับมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาของนักศึกษาและการดำเนินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
จากพลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2564