4.0edpex

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา รร.นนก.ให้การต้อนรับ
พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.)
หัวหน้าคณะยุทธศาสตร์ วพบ.นำข้าราชการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในองค์การด้วยเกณฑ์
EdPEx/TQA เสนอปัญหาข้อขัดข้อง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเองรายหมวดที่มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
บรรยายโครงร่างองค์กร และภาพอนาคตของ รร.นนก.
และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 1
บรรยายการดำเนินงานในแต่ละหมวดและตอบข้อซักถาม ซึ่งดำเนินการประชุมโดย
นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล สมัตถะ หัวหน้ากองประกันคุณภาพการศึกษา
กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและคณะเจ้าหน้าที่จากกองประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (1) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

4.1edpex

4.2edpex

4.3edpex