a

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยทีมวิจัย
GIS ประกอบไปด้วย น.อ.รศ.ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์
และ น.อ.ผศ.ดร เกียรติกุลไชย จิตติ์เอื้อ
ที่ปรึกษา : น.อ.ศ.ดร ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ให้สัมภาษณ์ในรายการรักเมืองไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ดำเนินรายการโดย ดร.วีรชน นรานุต
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)
ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 19.30 น.