1

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะทำงาน
ในการเข้าตรวจการปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ฯ เข้าร่วมรับการตรวจ
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ (1) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

     สำหรับการตรวจการปฏิบัติราชการของจเรกองทัพอากาศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้า
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้เป็นไปตามภารกิจ

PRN 3893

PRN 3902

PRN 3903