1 1

(วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)
โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
,
นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เคมิคอล เข้าร่วมพิธี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลากหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
กระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการให้เหล่าทัพจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาลต่างๆ

กองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ซึ่งมีหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จึงร่วมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขึ้น
ณ บริเวณพื้นที่ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมสูงสุด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้
สามารถรองรับผู้ติดเชื้อทั้งประชาชนและกำลังพลของกองทัพอากาศได้จำนวน ๑๒๐ เตียง
โดยมีการแบ่งโซนการเฝ้าระวังของผู้ป่วยชาย ที่ชั้นล่าง จำนวน ๗๐ เตียง
และโซนการเฝ้าระวังของผู้ป่วยหญิง ที่ชั้นบน จำนวน ๕๐ เตียง
โดยมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แต่ละเตียงเรียบร้อย ได้แก่ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตู้เก็บของ ถังขยะ และพัดลมส่วนตัว
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง การรักษาความปลอดภัยภายในอาคารด้วยการ
CCTV รอบอาคาร (๒๒ จุด)
และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคาร

พร้อมกันนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดย พลอากาศโทณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้นำน้องถาดหลุม

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งเป็นผลงานวิจัยของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
มาใช้ในการลำเลียงอาหาร ยา เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

สำหรับตัวอาคารมีรั้วกั้นโดยรอบพื้นที่ การกำหนดเส้นทางการเข้าออก ทั้งเส้นทางที่ปลอดเชื้อ และเส้นทางกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งมีการซักซ้อมการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กองทัพอากาศขอให้ประชาชน
และกำลังพลของกองทัพอากาศมั่นใจว่า โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
ได้รับการตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตลอดจนมีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดังนี้

• จะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจาก รพ.ภูมิพล ฯ แล้ว ๓-๔ วันและมีอาการคงที่

• อายุมากกว่า ๑๘ ปี น้อยกว่า ๖๐ ปี

• ช่วยเหลือตัวเองได้ดี

• น้ำหนักตัวไม่เกิน ๙๐ กก.

• ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่หอบ

• ไม่มีโรคประจำตัว ยกเว้น โรคความดันโลหิตสูงที่สามารถความคุมอาการโรคได้

• ไม่มีภาวะทางจิตเวช

• ไม่ใช้สารเสพติด

• สื่อสารภาษาไทยได้ดี

ทั้งนี้กองทัพอากาศจะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ในสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
COVID-๑๙
ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2 1

3 1

timeline 25640421 143601