1 1

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในการประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ 68

ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

2

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ
,
สักการะจอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศฤทธาคนี, พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์
และพลอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ฤทธาคนี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ครบรอบปีที่ 68 ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่
และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

1

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์

รางวัลผลงานบทความทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โชติดิลก

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เทวา กาญจนชม

ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานบทความทางวิชาการประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ

เรื่อง กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วีรกุลวัฒนา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ เรื่อง การวิจัยและการพัฒนารถไฟฟ้า

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

รางวัลนักเรียนนายเรืออากาศดีเด่น

นักเรียนนายเรืออากาศ ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์ ได้รับรางวัล การศึกษาดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

นักเรียนนายเรืออากาศ ดุลทัศน์ พันธุ์โกศล ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์ ได้รับรางวัล การกีฬาดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (นักเรียนนายเรืออากาศ)

กลุ่ม Pegasus ผลงานเรื่อง โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส่งครุภัณฑ์

กลุ่ม ลุยสวน ผลงานเรื่อง การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบแอปพลิเคชั่นลุยสวน

กลุ่ม Griffin UAV ผลงานเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยCOVID-19 (น้องถาดหลุม)

รางวัลบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์ อาจารย์สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พันจ่าอากาศตรีหญิง เปรมยุดา โลกายุทธ์   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนฌลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นางสาว สุดาวดี ชำนาญภักดี   พนักงานธุรการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช