01

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่
1 รุ่นที่ 69
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และนักเรียนนายเรืออากาศอาวุโสว่าเป็นผู้มีลักษณะทหารและระเบียบวินัยดี
สมควรแก่การได้รับมอบกระบี่สั้นเพื่อประกอบเครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 

02

03

04