1 1

พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

จัดการอบรมและสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับสากล

ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL)

โดยร่วมกับ นางสาว กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand
บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้เป็น Premier Academy ด้วยการสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สามารถตอบสนองการพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
ผ่านการพัฒนายกระดับความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล
ณ อาคารคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

2 1

PRN 3237