1 1

 

พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์สันต์ ทองโต
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
พร้อมด้วยอาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
เข้าร่วมการสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (
Digital Literacy) ระดับสากล
ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL)
ณ อาคารคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

2 1

3

PRN 3312