1 1

1 2

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ
จำนวน 64 ทุน ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย
ทุนเรียนดี ทุนสนับสนุนการศึกษา
และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำกัด
จำนวน 40 ทุน ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชา
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)
เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2564