สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศภาพเครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ลง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

เครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

nkrafalogo thai 

 

     เครื่องหมายราชการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีพระอุณาโลมประดิษฐานอยู่ภายใน ส่วนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎมีพระรัศมีล้อมรอบ เบื้องล่าง พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นรูปอาร์มมีแถบสีธงไตรรงค์คาดเฉียง มีรูปปีกนกทรงรูปอาร์มไว้ทั้งด้านขวาและซ้าย และภายใต้รูปอาร์มเป็นรูปดาว ๕ แฉก มีช่อชัยพฤกษ์โค้งรองรับอยู่เบื้องล่าง รูปทั้งหมดอยู่ในวงกลมเบื้องล่างมีแพรแถบข้อความว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

The emblem of NavamindaKasatriyadhiraj Royal Air Force Academy,
Royal Thai Air Force, Royal Thai Armed Forces, Ministry of Defence

 nkrafalogo eng

 

          The emblem of NavamindaKasatriyadhiraj Royal Air Force Academy is The Great Crown of Victory housing the Urna (Unalome) inside. The top of the Crown is surrounded by rays of light. Underneath the Crown is a shield presenting the Thai national flag in a diagonal orientation. On either side of the shield is an outspread wing. Directly below it is a five-pointed star supported by a wreath made of the leaves of the Chaiyapruek Tree. All parts are presented in a circle. Completing the design of the emblem is a banner placed under the circle insignia with the words “NavamindaKasatriyadhiraj Royal Air Force Academy” written on it.