» ผู้บังคับบัญชา

 

 พล.อ.ท.ณรงค อนทชาต

    พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

   พล.อ.ต.ณรงคศกด พชตชโลธร

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

   

 พล.อ.ต.ชาตชาย คงเจรญสข

พลอากาศตรี ชาติชาย คงเจริญสุข

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

 พล.อ.ต.จกรกฤษณ ธรรมวชย

  พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช