» ผู้บังคับบัญชา

 

 187720

    พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

05 1114 1 

พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

   15 04 63 2

พลอากาศตรี  ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

 15 04 63 1

 

 พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช