» ผู้บังคับบัญชา

     Commander 1

   พลอากาศโท ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

  

   Commander 2

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ  อจลบุญ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

 

Commander 2 

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

 Commander 4

พลอากาศตรี ประภาส  เอี่ยมโมฬี

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช