» ผู้บังคับบัญชา

 

 S__40353867

    พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองคำ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

05 1114 1 

พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

 P_1 

พลอากาศตรี พาห์รณ  สงวนโภคัย

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 07 1114 1

พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช