» ผู้บังคับบัญชา

 

 Narongsak

   พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

   Kritsada   

พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ์ 

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

            

   

 พล.อ.ต.ชาตชาย คงเจรญสข

พลอากาศตรี ชาติชาย  คงเจริญสุข

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   

 พล.อ.ต.จกรกฤษณ ธรรมวชย

  พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช