ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

 

๑. นาวาอากาศเอก ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์

(พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗)

๒. พลอากาศจัตวา โชติ ชินะศิริ

(พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๐)

๓.  พลอากาศโท หะริน หงสกุล(รรก.)

(พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๕๐๑)

๔. พลอากาศตรี วงศ์ พุ่มพูนผล(รรก.)

(พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๒)

๕. พลอากาศตรี ประสงศ์ คุณะดิลก

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓)

๖. นาวาอากาศเอก ชู สุทธิโชติ(รรก.)

(พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔)

๗. พลอากาศตรี ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์

(พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๕)

๘. พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม

(พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗)

๙. พลอากาศตรี กงทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา

(พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙)

๑๐. พลอากาศตรี บัญชา เมฆวินัย

(พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓)

 

๑๑. พลอากาศตรี จรัส สุรัสวดี

(พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖)

 

๑๒. พลอากาศตรี สุรยุทธ นิวาศะบุตร

(พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘)

 

 

๑๓. พลอากาศตรี จรรยา สุคนธทรัพย์

(พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑)

 

๑๔. พลอากาศตรี จำลอง ปุณณะกิตติ

(พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

 

๑๕. พลอากาศตรี เปรื่องวิทย์ หงสนันทน์

(พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔)

 

๑๖. พลอากาศตรี จิโรจ บูรณะบุตร

(พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕)

๑๗. พลอากาศตรี วีระ กิจจาทร

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๗) 

๑๘. พลอากาศตรี สุวิช จันทประดิษฐ์

(พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐) 

 

๑๙. พลอากาศตรี เฉลิม ประเสริฐศรี

(พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒)

 

๒๐. พลอากาศโท เฉลิม ประเสริฐศรี

(พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔)

 

๒๑. พลอากาศโท ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์

(พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕)

 

๒๒. พลอากาศโท ธนนิตย์ เนียมทันต์

(พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖)

 

๒๓. พลอากาศโท จรัล โกมุทแดง

(พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘)

 

๒๔. พลอากาศโท วีระพงษ์ สิงหเสนี

(พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙)

 

๒๕. พลอากาศโท มหินทรา เทียมทัศน์

(พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑)

 

๒๖. พลอากาศโท ชลิต พุกผาสุข

(พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒)

 

๒๗. พลอากาศโท ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง

(พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)

 

๒๘. พลอากาศโท ไพศาล สีตบุตร

(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)

 

๒๙. พลอากาศโท ถวัลย์ มหาดไทย

(พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

 

๓๐. พลอากาศโท มล. สุปรีชา กมลาศน์

(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐)

 

๓๑. พลอากาศโท คณิต สุวรรณเนตร

(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 

๓๒. พลอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์

(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓)

 

๓๓. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

co34

๓๔. พลอากาศโท วัธน มณีนัย

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

co35

๓๕. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร

(๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ธ.ค.๕๗)