Logo

  

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ         เพื่อให้ภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ บรรลุผลโดยสมบูรณ์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จึงดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาทหาร คุณลักษณะผู้นำทหาร และคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้”

และวิสัยทัศน์ที่ว่า “สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นำ และแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”