เครื่องแบบของนักเรียนนายเรืออากาศ

 

  

8649           

๑. เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์

8650          

    ๒. เครื่องแบบพระราชฐาน

8653         

    ๓. เครื่องแบบเต็มยศขาว

8645          

    ๔. เครื่องแบบเต็มยศเทา

8642 

 ๕. เครื่องแบบสโมสรคอแบะ

 8643

       ๖. เครื่องแบบปกติขาว

 8644

  ๗. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ

 8639

   ๘. เครื่องแบบปกติเทาคอพับ

 8654

    ๙. เครื่องแบบสวนสนาม ก.

 8648

  ๑๐. เครื่องแบบสวนสนาม ข.

  8652

๑๑. เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ

หรือชุดศึกษา

 8638

            ๑๒. ชุดลำลอง

 

 8646

๑๓. เครื่องแบบฝึกลายพรางดิจิทัล

 

 8651 

           ๑๔. เครื่องแบบฝึก

 

 8647

          ๑๕. เครื่องแบบสนาม

 

 8641

                ๑๖. ชุดบิน

 8640

              ๑๗. ชุดวอร์ม

 8655

                 ๑๘. ชุดพละ