คำสั่ง

  - การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ รร.นนก.

  - การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รร.นนก.

  - คณก.กำกับดูแล นนอ.ทุน ทอ.ต่างประเทศ

  - คณก.กิจกรรม ๕ ส ของ รร.นนก.

  - คณก.ตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ รร.นนก.ประจำปีงบประมาณ ๖๔

  - คณก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ รร.นนก.

  - คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นนก.

  - คณก.สร้างความมั่นคงในชีวิตกำลังพล รร.นนก.

  - คณก.สอบคัดเลือก นนอ.ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

  - คณก.อำนวยการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

  - คณะ จนท.ทำงานขับเคลื่อนการใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  - คณะ จนท.ทำงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  - ผู้จัดเก็บเงินรายรับ รร.นนก.

  - ยกเลิกคำสั่ง รร.นนก. (ค่าเช่าบ้าน)

  - ยกเลิกคำสั่ง รร.นนก.(คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน)

ระเบียบ

  -  ระเบียบ รร.นนก.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.2564

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ฉ.3 2564

  -  ระเบียบ ศบ.(ฉบับที่2) พ.ศ.2564

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ. พ.ศ.2563

  -  ระเบียบ รร.นนก. ว่าด้วยการกำหนดหมายเลข รปป. 2563

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ(ฉบับที่ 2) 2563

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ 2562

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศ 2555

  -  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

  -  การกวดขันการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ

  -  การใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ

  -  การกวดขันวินัยกำลังพล

  -  กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ

  -  กำหนดแนวทางปฏิบัติในการลาพักผ่อนประจำปีของกำลังพล รร.นนก.(ยกเว้นการลาไปต่างประเทศ)

  -  แนวทางการออกสื่อทางสถานีโทรทัศน์

  -  กวดขันและเน้นย้ำการจัดทำเอกสารประกอบการรับส่งหน้าที่ราชการ

  -  แนวทางปฏิบัติในการเข้าแถวเคารพธงชาติ

  -  การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อฝึก

  -  แนวทางการรายงานยอดกำลังพลประจำวันและประจำปักษ์

  -  แนวทางการอบรมชี้แจงหน้าแถวหลังการเคารพธงชาติ

  -  การกวดขันการใช้หมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  -  แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

  -  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ

  -  การปฏิบัติตนตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ปลดออกจากราชการ

  -  การปฏิบัติราชการ การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการทหารหญิง การไว้ทรงผม และการใช้เครื่องประดับ

  -  แนวทางการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการของกำลังพล รร.นนก.

  -  แนวทางการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน

มาตรการ Covid-19

  -