คำสั่ง

  - การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ รร.นนก.

  - การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รร.นนก.

  - คณก.กำกับดูแล นนอ.ทุน ทอ.ต่างประเทศ

  - คณก.กิจกรรม ๕ ส ของ รร.นนก.

  - คณก.ตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ รร.นนก.ประจำปีงบประมาณ ๖๔

  - คณก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ รร.นนก.

  - คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นนก.

  - คณก.สร้างความมั่นคงในชีวิตกำลังพล รร.นนก.

  - คณก.สอบคัดเลือก นนอ.ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

  - คณก.อำนวยการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

  - คณะ จนท.ทำงานขับเคลื่อนการใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  - คณะ จนท.ทำงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

  - ผู้จัดเก็บเงินรายรับ รร.นนก.

  - ยกเลิกคำสั่ง รร.นนก. (ค่าเช่าบ้าน)

  - ยกเลิกคำสั่ง รร.นนก.(คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน)

ระเบียบ

  -  ระเบียบ รร.นนก.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.2564

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ฉ.3 2564

  -  ระเบียบ ศบ.(ฉบับที่2) พ.ศ.2564

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ. พ.ศ.2563

  -  ระเบียบ รร.นนก. ว่าด้วยการกำหนดหมายเลข รปป. 2563

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ(ฉบับที่ 2) 2563

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ 2562

  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศ 2555

มาตรการ Covid-19

  -