ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารนอน ๑, ๓ และภูมิสถาปัตย์ลานรวมพล ที่ รร.นนก (ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคาร บก.กรม นนอ.รอ.ฯ ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงอาคาร กวท.รร.นนก.(มวกเหล็ก) จำนวน ๑ งาน (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาสร้างและติดตั้งระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ M-Solar X ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารและตกแต่งภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) (ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ รร.นนก.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)

ประกาศราคากลาง จ้างสร้างแม่พิมพ์ Jig Fixture และโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก บร.ทอ.๒ (TEagle Eyes II) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗)

-ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดโครงแป้นบาสเกตบอล แบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รร.นนก.(มวกเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคาร รร.นนก.มวกเหล็ก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะ ณ รร.นนก.(มวกเหล็ก)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการขนย้าย

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รร.นนก.ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี (ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)