0

 

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลนักเรียนนายเรืออากาศที่พึงประสงค์ และสามารถเลื่อนชั้นการศึกษา
เป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๑๓ คน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๔ คน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๒๒ คน
และ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๓๔ คน  ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ
และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ
ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

 

33

 

71

 

19

 

17