91284441 3915480278524900 2436603237000806400 o

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม สำนักบัณฑิตศึกษา
เพื่อดูความพร้อมของอาคาร สถานที่ ก่อนการเปิดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

 

91189011 3915480298524898 1507765986000896000 o 91195116 3915480288524899 8702155206906871808 o