timeline 25630401 203615

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ CDIO
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามสั่งการให้ศึกษาแนวทางที่มาและความสำคัญ
เพื่อรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นโดยบุคลากรของ ทอ. สำหรับใช้ในการต่อสู้กับ COVID-19

ทั้งนี้ พลอากาศโทเดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้มอบหมายให้
นาวาอากาศเอกบุญเลิศ อันดารา รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และคณาจารย์ กองการศึกษา ช่วยกันพัฒนานวัตกรรม
ชุดหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot)

ความมุ่งหมายการใช้งาน

- เพื่อลดภาระกรรมของเจ้าที่ทางการแพทย์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าโซนควบคุมบริเวณของผู้ป่วยCOVID-19 โดยขีดความสามารถ

- สามารถลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วยCOVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย)

- สามารถตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วยCOVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย ตรวจจับ/รู้จำใบหน้า
และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ)

- สามารถบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วยCOVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย
และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจน)

ณ อาคารวิศวกรรมศาตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โดยทีมงานวิจัยโครงการนี้ รายชื่อดังต่อไปนี้

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา
นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง
เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
นักเรียนนายเรืออากาศ ธัญยธรณ์ ทินมาลา ชั้นปีที่ 5 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
นักเรียนนายเรืออากาศ ธฤต ฮังกาสี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
นักเรียนนายเรืออากาศ พงศกร มูลศรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
นักเรียนนายเรืออากาศ สืบสกุล เมหิ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
นายประหยัด ทองคำ
 
timeline 25630401 203620
 
91199225 3915483821857879 7130756115024838656 o