200647

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษาและประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับ
บัญชา
ประจำปีการศึกษา
2563 ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี
อาคารรณนภากา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

200649

200657

200648