IMG 3405

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ
เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2563
ในการนี้ พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2480 เป็นวันที่กระทรวงกลาโหม
ได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศ ขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” ภายหลังจึงได้กำหนดให้
วันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันกองทัพอากาศ”

IMG 3451

IMG 3378

IMG 3388