v1 with mask

 

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 68 จำนวน 109 นาย
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

พิธีมอบกระบี่สั้น เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายเรืออากาศอาวุโส
ว่าเป็นผู้มีลักษณะทหารและระเบียบวินัยดี สมควรแก่การได้รับมอบกระบี่สั้นเพื่อประกอบเครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ

 

1 1

2 2

4 1

IMG 5868