2

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นิรภัยภาคพื้นกับความมั่นคงปลอดภัยในมิติทางสังคม

กรณีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติจาก

พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้บรรยาย

ในการนี้ข้าราชการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติในช่วงเทศกาล

ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

3691015171218