1 1

 

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่
100 ล้านต้น
ในพื้นที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติของข้าราชการกองทัพอากาศ
รวมถึงสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กองทัพอากาศอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

 

3

5 3

401958

401959