1 1

     พลอากาศโท อลงกรณ์ วัณณรถ ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมคณะ
และคณะสำนักงบประมาณ โดยมีคุณพรทิพย์ สูตะบุตร 
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
โดยมี พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
และพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
โดยมีการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมอาคารสถานที่
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

1 2

3

4

IMG 0117