1 1

พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการมอบตัวและทำสัญญาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 63
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นผู้รับผิดชอบการทำสัญญาฯ นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

2 1

2 3

2 4

73740