3

พลออากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เข้าร่วมการฝึกทบทวนวิชาทหารตามแบบฝึกพระราชทาน ร่วมกับกำลังพลของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยกิจกรรมการฝึกทบทวนวิชาทหารฯ ในครั้งนี้ จัดโดยกองกำลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมกษัตริยาธิราช

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และทบทวนวิชาทหาร

และมีเจ้าหน้าที่จากกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ฯเป็นครูฝึก ณ สนามฟุตบอล

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

1567131920