1

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา “พี่ทัพฟ้าสู่น้องมวกเหล็ก” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จำนวน 85 คน

ในการนี้ พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการในส่วนการศึกษา

พร้อมการแสดงเครื่องแบบ โดย นักเรียนนายเรืออากาศร่วมกับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ,

การแสดง Fancy Drill จากโรงเรียนจ่าอากาศ

และการแสดงดนตรี จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

36 16 3711172026283035