timeline 20200805 064420timeline 20200805 064418

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

มอบรางวัลให้กับคณะเจ้าหน้าที่ทำงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ในโอกาสได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ประจำปี 2563

โดยมี พลอากาศตรี พงศ์สันต์ ทองโต ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผู้แทนกลุ่ม Pegasus ได้รับรางวัล Excellent Innovation Award ในหัวข้อ “การพัฒนา UAV ขั้นก้าวหน้า (Advanced)

เพื่อความเป็นหนึ่งในอาเซียนและการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศในอนาคต”

และ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผู้แทนกลุ่ม รากหญ้า Air Cadet ได้รับรางวัล Premium Innovation Award

ในหัวข้อ “กระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนนายเรืออากาศ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ 904 (ฉก.ทม.รอ.904)”

ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (1) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563