timeline 20200811 174944

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ พลโทขจรฤทธิ์ นิลกำแหง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ในโอกาสติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษากลาโหม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563
โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ การฟังบรรยายสรุป
การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ผลงานวิจัย
ผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

timeline 20200811 174946

timeline 20200811 175002

timeline 20200811 175008