timeline 25630820 203354

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม NKRAFA Academic and Innovation Conference 2020

โดยการจัดประชุม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัย ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก

- ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของระบบการศึกษาไทยกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

- การแสดงวิสัยทัศน์ของ พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง “ภาพอนาคตโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”

ภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศที่สำคัญ อาทิ การสาธิตการปฏิบัติงานของอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ “M Solar X UAV”, อากาศยานไร้คนขับสำหรับบินกระจายเสียง “จักจั่น” (Broadcast UAV) และอากาศยานไร้คนขับสำหรับบินลำเลียงสิ่งของ

"ม้าบิน” (Delivery UAV)

การจัดงานในครั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องทั้งระบบ ตั้งแต่กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย กลุ่มบริษัทคู่สัญญารายย่อยภายในประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง

กองทัพอากาศเชื่อมั่นว่าการจุดประกายแนวคิดการขับเคลื่อนผ่านการจัดการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ จะก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

timeline 25630820 203350 0timeline 25630820 203411