2

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมคณะฯ และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๖๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ

การฟังบรรยายสรุป, เยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม, Flight SIM, อุทยานการบินกองทัพอากาศ,

กิจกรรมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับแบบ Quadrotor พร้อมการสาธิตการบิน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

4

19