2

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ทัพฟ้า-มวกเหล็ก สัมพันธ์” ประจำปี 2563

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก และ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น

โดยมีการจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้ พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

61214