1

พลอากาศตรี พงศ์สันต์ ทองโต ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Pegasus 2 ตัวแทนจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิทกษัตริยาธิราช

ที่ได้รับรางวัล Good Practice ที่มอบให้แก่กลุ่มที่มีการทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Robo Innovator Challenge 2020 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 48 ทีมทั่วประเทศ

จัดโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฑิตย์

โดยการแข่งขันในครั้งนี้เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์โดยใชเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเคลื่อนที่

และสามารถส่งของได้อย่างอัตโนมัติ

โดยที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ส่งทีมเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีมคือทีม Pegasus 1 และ Pegasus 2

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

และกองทัพอากาศต่อไปในอนาคต

2

4