2

นักเรียนนายเรืออากาศได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

รางวัลการแข่งขัน- ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภท ชายเดี่ยวบุคคลทั่วไป

- ชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล

ชั้นปีที่ ๑

นนอ.คณฤทธิ์ ขุนรักษา

-รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ รางวัล

ชั้นปีที่ ๒

นนอ.ชัยพฤกษ์ เจนการ

ชั้นปีที่ ๑

นนอ.มงคล อ้นกลิ้ง

-รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑๔ รางวัล

ชั้นปีที่ ๓

นนอ.เตชิษฐ์ ภู่ทอง

นนอ.ณัฏฐพล ผ่องแผ้ว

นนอ.ณภัทร อินทรวิเชียร

นนอ.วีรยุทธ   โพธิมาธ

ชั้นปีที่ ๒

นนอ.ธัญญ์เมธิน   อธิวัฒน์ปัญโญ

นนอ.ธนพล ดีเจริญวงษ์กุล

นนอ.กฤติภณ   จำปาลาด

ชั้นปีที่ ๑

นนอ.ธนกร สุตะวงค์

นนอ.สิรภพ ศรีเขียว

นนอ.ศุภวิชญ์   วังอินทร์

นนอ.อดุลย์วิทย์   ศรีโคกกรวด

นนอ.วชรพงศ์ เมณฑ์กูล

นนอ.กันทรากร กีบาง

นนอ.ภัทรกฤต พิรุณจิตร

43