1

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญเลี้ยงพระ

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๐ ปี กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ฯ ในการนี้

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ให้การต้อนรับ

โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ณ ลานรวมพล หน้าอาคารนอน ๒ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

234