1

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย

แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

เป็นประธานในการจัดกิจกรรม หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ โครงการน่านฟ้าโมเดล 2020

ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ในการนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ได้ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

234