2

พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่

ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมแสดงความยินดี

ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

14