DSC 6656

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

มอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด - 19 "น้องถาดหลุม"

ภูมิปัญญา "ทัพฟ้า" ให้แก่โรงพยาบาลลำปลายมาศ

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย

ณ ห้องรับรองกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (1)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

..น้องถาดหลุม..นับเป็นผลผลิตเชิงนวตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID19 ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่รวมพลังนักวิจัย

จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/ กรมช่างอากาศ/

กรมสื่อสารทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ

เพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเน้นความร่วมมือ ตามแนวนโยบาย

ของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ

การลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่การแพทย์ เพื่อการต้านวิกฤต

DSC 6658DSC 6675