timeline 25631010 001900

 

พลอากาศโท  ณรงค์  อินทชาติ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันวิจัยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๖๔

โดยโครงการ ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ ทั้ง ๗ สาขาวิชา
แถลงผลการวิจัยที่ได้ดำเนินการในช่วงเวลา ๑ ปี
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยสากลภายใต้การกำกับดูแลของกองการศึกษา
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๕๘

โดยหลักสูตร ได้กำหนดให้นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕
ศึกษาโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ ได้มีความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์วิจัยปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๕ ทุกสาขาวิชา
ได้แสดงให้เห็นศักยภาพและการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษา
มาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรค
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ก็ตาม
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยดีเด่น
เพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละสาขาวิชา จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้

กลุ่มเอกสารวิจัยดีเด่น

๑. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโจทย์สถานการณ์จำลองยุทธ์ทางไซเบอร์กองทัพอากาศ” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

๒. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตชีวมวลอัดเม็ดจากขยะประเภทเศษใบไม้ของต้นราชพฤกษ์
ในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน

๓. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นรูปสามมิติเพื่อสร้างต้นแบบ
และบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กขึ้น-ลงทางดิ่ง” สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

๔. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอากาศยานไร้คนขับด้วยคลื่นสัญญาณกระจายความถี่แบบเซิร์ฟ” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

๕. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลพร้อมด้วยระบบจดจำใบหน้าโดยอัตโนมัติ” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

๖. หัวข้อวิจัยเรื่อง “การใช้ขยะพลาสติก (PET) ชนิดป่นหยาบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของถนนแอสฟัลด์คอนกรีต” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๗. หัวข้อวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ของกองทัพอากาศ
กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มนำเสนอดีเด่น

หัวข้อวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นรูปสามมิติเพื่อสร้างต้นแบบ
และบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กขึ้น-ลงทางดิ่ง” สาขาวิศวกรรมอากาศยาน

กลุ่มโปสเตอร์ดีเด่น

๑. หัวข้อวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย
เพื่อมุ่งสู่การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางไซเบอร์” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

๒. หัวข้อวิจัยเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงและออกแบบบ้านประหยัดพลังงานให้กับ
บ้านเดี่ยว/เรือนแถวของกองทัพอากาศ” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์

 

timeline 25631010 001904 0

timeline 25631010 001906

timeline 25631010 001907 0

timeline 25631010 001910