1

 

     นักเรียนนายเรืออากาศ จักรภัทร เอกวัลลภ หัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา
ให้แก่
นักเรียนนายเรืออากาศ ดุลทัศน์ พันธุ์โกศล ทำการแทนหัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ
ในโอกาสที่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่
5 (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 64 ) สำเร็จการศึกษา
ลานรวมพล กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

2 1

3 1

4