1 1

  

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการรับราชการ และประสบการณ์ในการทำงาน”
ในหลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่
5 ประจำปีการศึกษา 2563
และนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดโดยกองวิชาทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการรับราชการและการปฏิบัติงานของตนในอนาคต
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

3 2

3 4

DSC 4874