2.0promotion

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษานักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่
5
และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลนักเรียนนายเรืออากาศที่พึงประสงค์ จำนวน 73 นาย
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

2.1promotion

2.2promotion

2.4 promotion