messageImage 1649384677696

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์กองทัพอากาศ 2565
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

 

S 5283842