1

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในส่วนของกองทัพอากาศ
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เข้าร่วมพิธี ภายในงานประกอบด้วย พิธีตักบาตร
พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2334567