0.0

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เสริมสร้างให้กองทัพอากาศ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โดยมีทีมวิจัย M Solar-X ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ได้รับรางวัล Excellent Innovation Award
ในหัวข้อการสร้างนวัตกรรมต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับ
พลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ จากการประกวดฯ ในครั้งนี้
ณ อาคารรณนภากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

8

9

10